“เนสท์เล่” ร่วมสร้างแรงบันดาลใจครูไทยรุ่นใหม่ สร้างสรรค์สื่อการสอนด้านโภชนาการและสุขภาพโดนใจเด็กยุคดิจิทัล

0    108    0    30 ส.ค. 2562 13:29 น.   
แบ่งปัน
 

“เนสท์เล่” ร่วมสร้างแรงบันดาลใจครูไทยรุ่นใหม่ 
สร้างสรรค์สื่อการสอนด้านโภชนาการและสุขภาพโดนใจเด็กยุคดิจิทัล

   ยุคสมัยอาจเปลี่ยนไป แต่คำกล่าวที่ว่า “ครูคือพ่อแม่คนที่ 2 ของนักเรียน” ไม่เคยเปลี่ยนตาม เด็กไทยยังใช้เวลาส่วนใหญ่ในรั้วโรงเรียนเป็นหลัก โดยมีครูเป็นบุคคลสำคัญที่มีส่วนบ่มเพาะดูแลให้พวกเขาเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ครูจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพและการเรียนรู้ของเด็ก โดยเฉพาะในเรื่องโภชนาการ ซึ่งเป็นรากฐานไปสู่สุขภาวะที่ดีในอนาคต

   บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกฝังพฤติกรรมด้านโภชนาการและสุขภาพที่เหมาะสมให้กับเยาวชนไทยในรั้วโรงเรียน โดยมีครูเป็นผู้ขับเคลื่อนและเป็นต้นแบบให้กับเด็ก โครงการเด็กไทยสุขภาพดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเนสท์เล่เพื่อเด็กสุขภาพดี (Nestle for Healthier Kids) จึงร่วมกับองค์กรพันธมิตรภาครัฐ และวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัด โครงการประกวดสื่อการสอนสร้างสรรค์ด้านโภชนาการ  เพื่อจุดประกายให้แม่พิมพ์ของชาติในอนาคตได้ตระหนักและร่วมกันพัฒนาสื่อการเรียนรู้ใหม่ๆ ด้านโภชนาการ เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยมีสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมตั้งแต่เยาว์วัยอย่างเป็นรูปธรรม

   โครงการประกวดสื่อการสอนสร้างสรรค์ด้านโภชนาการ จึงมุ่งบ่มเพาะคลื่นลูกใหม่ในวงการครูไทยให้มีความพร้อมในการพัฒนาสื่อการสอนด้านโภชนาการและสุขภาพที่ตอบโจทย์ และจูงใจให้เยาวชนเรียนรู้ด้วยความสนุกและเข้าใจ โดยตลอดการเข้าร่วมโครงการฯ นักศึกษาครูจากวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 152 คน ผ่านการติวเข้มทั้งเรื่องโภชนาการ และการพัฒนาสื่อนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งยังได้นำความรู้ที่ได้มาต่อยอดพัฒนาเป็นสื่อนวัตกรรมการสอนด้านโภชนาการและสุขภาพ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการประกวดแบ่งสื่อการสอนออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สื่อสิ่งประดิษฐ์ และสื่อดิจิทัล เพื่อให้โรงเรียนทั่วประเทศสามารถนำไปปรับใช้และต่อยอดได้ตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละโรงเรียน...
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ